Sơ đồ thiết kế mặt bằng chung cư Mipec Riverside tòa A

Sơ đồ mặt bằng Mipec Riverside
Sơ đồ thiết kế mặt sàn Mipec Riverside
Sơ đồ căn hộ tháp A - Mipec Riverside 

Căn 01 - 84m Mipec Riverside
Căn hộ A01 - 84m Mipec Riverside
Căn A03 - 147m Mipec Riverside
Căn hộ A02 - 147m Mipec Riverside
Căn A03 - 121m Mipec Riverside
Căn hộ A03 - Mipec Riverside
Căn A04 - 121m Mipec Riverside
Căn hộ A04 - 121m Mipec Riverside
Căn A05 - 121m Mipec Riverside
Căn hộ A05 - 121m Mipec Riverside
Căn A09 - 85m Mipec Riverside
Căn hộ A09 - 85m Mipec Riverside 
Căn A10 - 85m Mipec Riverside
Căn hộ A10 - 85m Mipec Riverside
Căn A11 - 85m Mipec Riverside
Căn hộ A11 - 85m Mipec Riverside
Căn A12 - 85m Mipec Riverside
Căn hộ A12 - 85m Mipec Riverside
Căn A14 - 151m Mipec Riverside
Căn hộ A14 - 151m Mipec Riverside
 Chi tiết dự án: Chung cư Mipec Riverside